หลักสูตรปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

Master of Business Administration (M.B.A.)
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
• เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
• ชำระค่าเรียนเป็นงวดได้
• เปิดสอน  2 พื้นที่ 
พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
• เปิดภาคพิเศษ อังคาร – พฤหัสบดี
• เปิดภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)

Master of Public Administration and Doctor of Public Administration
ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ครึ่ง
• เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
• ชำระค่าเรียนเป็นงวดได้
• เปิดสอน  2 พื้นที่ 
พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
• เปิดภาคพิเศษ อังคาร – พฤหัสบดี
• เปิดภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

Master of Education Program in Educational Administration Innovation (M.Ed.)
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
• เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
• ชำระค่าเรียนเป็นงวดได้
• เปิดสอน  2 พื้นที่ 
พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
• เปิดภาคพิเศษ อังคาร – พฤหัสบดี
• เปิดภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์

หลักสูตรปริญญาเอก

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)

Doctor of Business Administration
ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
• เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
• ชำระค่าเรียนเป็นงวดได้
• เปิดสอน  2 พื้นที่ศาลายา 
• เปิดภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)

Doctor of Public Administration
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ครึ่ง
• เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
• ชำระค่าเรียนเป็นงวดได้
• เปิดสอน  2 พื้นที่ศาลายา 
• เปิดภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)

Doctor of Philosophy Program in Educational Administration Innovation
ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
• เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
• ชำระค่าเรียนเป็นงวดได้
• เปิดสอน  2 พื้นที่ศาลายา 
• เปิดภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์

ช่องทางการสมัคร

ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านช่องทางดังนี้
(1) กรอกใบสมัครออไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.rcim.in.th หรือ
https://www.rcim.in.th 
ไปที่หน้าเว็บไซต์ / เมนูสมัครเรียน หรือ กรอบใบสมัครออนไลน์

(2) ชำระเงินค่าสมัคร ปริญญาโท 500 บาท, ปริญญาเอก 1,000 บาท 
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาศาลายา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองทุนวิทยาลัยบัณฑิต
นวัตกรรม) เลขที่บัญชี 459-0-27094-3 

(3) เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสมัคร
มาในวันสัมภาษณ์

(4) การยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย5
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. พร้อมชำระเงินค่าสมัคร

หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
(1) ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆ
ซึ่งออกโดยราชการ จำนวน 1 ฉบับ

(3) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา
(5) สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
(6) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม 092-442-8000 หรือ 02-441-6067