logoมีRattanakosinดำ ฉบับแก้ไข้ 2.12.64

College of INNOVATION Management

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

M.B.A.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

M.P.A.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
M.Ed.

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

D.B.A.

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

D.P.A.
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Ph.D.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
D.M.
การจัดการดุษฎีบัณฑิต

เป้าหมาย

           เสริมสร้างทักษะ สำหรับผู้บริหารที่ทันสมัยและมีจริยธรรม นำความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ส่ง มอบความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคสนาม 

รับรองคุณวุฒิ หลักสูตร

CONTACT US

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170