รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ปริญญาเอก 
บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ 
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาตั้งแต่บัดนี้ – 1 ตุลาคม 2562
คลิก สมัครออนไลน์  

New!! ประกาศ รับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 
.เปิดสอน พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
– ภาคพิเศษ วันเสาร์ – วันอาทิตย์         – (ภาคพิเศษ วันอังคาร – วันพฤหัสบดี)
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) 
• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (M.P.A.&D.P.A.) 
.เปิดสอน พื้นที่ศาลายา และ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) 
• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) 
• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา และพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
– ภาคพิเศษ วันเสาร์          – ภาคพิเศษ (วันอังคาร – วันพฤหัสบดี)
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา

สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทร 0-2441-6067, 092-442-8000 
โทรสาร 0-2441-6067 
อีเมล rcim@rmutr.ac.th

เข้าศึกษาหลักสูตร คุณสมบัติ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (รป.ม & รป.ด) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
สแกน QR Code
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

 ช่องทางการสมัคร

ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านช่องทางดังนี้
(1) กรอกใบสมัครออไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.rcim.in.th หรือ
https://www.rcim.in.th 
ไปที่หน้าเว็บไซต์ / เมนูสมัครเรียน หรือ กรอบใบสมัครออนไลน์

(2) ชำระเงินค่าสมัคร ปริญญาโท 500 บาท, ปริญญาเอก 1,000 บาท 
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาศาลายา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองทุนวิทยาลัยบัณฑิต
นวัตกรรม) เลขที่บัญชี 459-0-27094-3 

(3) เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสมัคร
มาในวันสัมภาษณ์

(4) การยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย5
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. พร้อมชำระเงินค่าสมัคร

หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
(1) ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆ
ซึ่งออกโดยราชการ จำนวน 1 ฉบับ

(3) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา
(5) สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
(6) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม 092-442-8000 หรือ 02-441-6067

———————————————————————————————————————————————————————