ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

เน้นการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการอย่างยั่งยืน​

01

นวัตกรรมขับเคลื่อนความยั่งยืน

การสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

02

ผู้นำแห่งอนาคตที่ยั่งยืน

พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และจิตสำนึกในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อความยั่งยืน

03

ความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน

การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เหตุผลที่เราต้องสนใจความยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการอย่างยั่งยืน​

เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

การจัดการ นวัตกรรม และความยั่งยืน จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ สร้างอนาคตที่มั่นคงสำหรับทุกคน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการอย่างยั่งยืน​

เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ

ธุรกิจที่ใส่ใจความยั่งยืนจะได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและมีโอกาสเติบโตสูงกว่า

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการอย่างยั่งยืน​

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สิ่งแวดล้อมที่สะอาด สังคมที่เป็นธรรม และการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเรา

รวมความรู้ สู่การจัดการอย่างยั่งยืน

รวบรวม เผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ยั่งยืน

บทความเพื่อความยั่งยืน

© 2021 All Rights Reserved.