รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ

คุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ. รับรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    

   • รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. หลักสูตร M.B.A. พ.ศ. 2560

   • รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. หลักสูตร M.P.A. พ.ศ. 2558  

   • รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. หลักสูตร D.B.A. พ.ศ. 2559 

   • รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. หลักสูตร D.P.A. พ.ศ. 2553