2.ขอขยายระยะเวลาเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ8เครื่องดาวน์โหลด